Конкурс «Сприяння участі України у Європейському зеленому курсі»

МЕТА КОНКУРСУ:

посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у сприянні узгодженню промислової, енергетичної, транспортної, аграрної та інших галузевих політик України, розвитку міст та приватних бізнес-ініціатив з цілями Європейського зеленого курсу

Оголошення результатів конкурсу:

08.11.2021

Кінцевий термін подання пропозицій:

22.09.2021

Дата завершення конкурсу:

22.09.2021

Програма:

Європа і світ

Наприкінці 2019 року Європейська Комісія ухвалила  Європейський зелений курс (European Green Deal) – програму дій ЄС, у центрі якої – амбіційний план переходу до кліматично нейтральної Європи та повної декарбонізації. Європейський зелений курс (ЄЗК) охоплює такі сфери: зміна клімату, енергетика, промислова стратегія для циркулярної економіки, стала мобільність, зелене сільське господарство, біорізноманіття, нульове забруднення, фінанси, глобальне лідерство ЄС. Цілі ЄЗК вже почали формувати основні тенденції екологічної, економічної, енергетичної, транспортної, промислової та сільськогосподарської політики не лише ЄС, але й глобального світу.

Намір України долучитись до Європейського зеленого курсу (ЄЗК) відкриває низку можливостей, пов’язаних із потенціалом інтеграції України в європейський простір в окремих секторах. Проте, у випадку власної пасивної позиції і неврахування європейських тенденцій, Україна може навпаки зіткнутися з додатковими бар’єрами у відносинах з ЄС. Таким чином, для України реалізація цілей ЄЗК означатиме як нові напрями розвитку, так і значні трансформаційні виклики.

Відповідно, це визначає потребу глибокого аналізу всіх компонентів ЄЗК, моніторингу тенденцій їхнього практичного впровадження у ЄС, активного та системного залучення громадянського суспільства задля налагодження діалогу між ключовими стейкхолдерами як в Україні, так і у ЄС, наполегливого та системного виконання зобов’язань у рамках Угоди про асоціацію, її поступового оновлення де це необхідно, а також використання запропонованих ЄС інвестиційних можливостей, у т.ч. у рамках нових пріоритетів Східного партнерства до 2025 року.

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних внутрішніх, регіональних та глобальних викликів.

Цей конкурс спрямований на підтримку громадянського суспільства у реагуванні на виклики деградації довкілля та зміни клімату, сприяння формуванню відповідальної національної екологічної та кліматичної політик з урахуванням пріоритетів Європейського зеленого курсу.

Мета конкурсу: посилення ролі, голосу та спроможності громадянського суспільства у сприянні узгодженню промислової, енергетичної, транспортної, аграрної та інших галузевих політик України, розвитку міст та приватних бізнес-ініціатив з цілями Європейського зеленого курсу.

Учасники конкурсу: громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як неприбуткові або благодійні організації.

Пріоритети конкурсу:

Конкурсні проєкти можуть передбачати інформаційно-просвітницьку та громадську адвокаційну діяльність, підготовку аналітичних документів, організацію діалогів зацікавлених сторін, проведення публічних дискусій, поширення кращих екологічних та кліматичних практик серед бізнесу, міст / територіальних громад та інших спільнот / зацікавлених сторін, розвиток крос-секторального публічного діалогу, спрямованого на зелене зростання, адаптацію до зміни клімату та його пом’якшення, використання можливостей співпраці з ЄС для інноваційного розвитку виробництва, торгівлі та інвестицій.

Тематичні пріоритети:

 • Експертний моніторинг та сприяння гармонізації державної політики та законодавства з політикою та законодавством ЄС у контексті цілей ЄЗК та Угоди про асоціацію, зокрема щодо: моніторингу, оподаткування і торгівлі викидами парникових газів; трансформації вугільних регіонів («справедливий перехід»); енергоефективності та термомодернізації будівель; нової системи підтримки розвитку відновлювальних джерел енергії; розвитку електротранспорту; поводження з відходами; інтегрованого запобігання та контролю промислового забруднення тощо;
 • Розбудова спроможності України для розвитку інструментів «зеленого» фінансування та інвестицій, включаючи: прозоре кліматичне та екологічне бюджетування, у т.ч. інвестиційні проекти, сталі закупівлі, механізми стимулювання приватних зелених інвестицій, розвиток зеленого кредитування, зелених бондів, інструментів страхування тощо;
 • Бізнес-можливості для «зеленого зростання», зокрема, з метою розширення доступу на ринок ЄС: «зелений» водень; органічне сільське господарство; екологічні технології виробництва та найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ); еко-дизайн продукції; циркулярність (повторне використання та переробка відходів) промисловості; впровадження кліматичних та екологічних інновацій; оцінка та маркування хімічних речовин з врахуванням вимог регламентів REACH та CLP тощо;
 • Поширення досвіду нульового забруднення та кліматичної нейтральності окремих міст: впровадження амбітних програм енергоефективності будівель, модернізації теплопостачання, використання відновлювальних джерел енергії, екологічно чистого громадського і приватного транспорту, покращення якості повітря та води, повторного використання та перероблення відходів тощо.
 • Моніторинг динаміки імплементації ЄЗК у ЄС, розробки та ухвалення стратегій, планів та законодавчих актів ЄС, аналіз потенційного впливу для України, її участі у ЄЗК та діалогу з ЄС.

Вимоги до проєктних пропозицій:

 • Завдання та очікувані результати проєкту повинні відповідати пріоритетам конкурсу;
 • Зміст проєктної пропозиції має містити стислий попередній аналіз проблеми, що засвідчує обізнаність апліканта з тематикою проєкту, позиціями органів влади та груп інтересів, актуальним станом дискусії в Україні та ЄС;
 • Максимальний термін реалізації проєкту – 11 місяців. Планований термін початку реалізації проєктів – листопад 2021 р.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Змістовна відповідність проєктної пропозиції пріоритетам конкурсу, обізнаність із тематикою проєктної пропозиції, переконливий попередній аналіз проблеми;
 • Логічна побудова проєкту (чіткий та реалістичний план дій; рівень залучення партнерів; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проєкті діяльності);
 • Ефективність діяльності (очікувані практичні результати на виході, вплив проєкту на цільові аудиторії; наявність об’єктивних індикаторів, моніторингу та оцінки успішності);
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність експертизи, попереднього досвіду роботи з тематики проєкту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібного для реалізації проєкту; досвід успішної реалізації проєктів та звітування; наявність інших стабільних джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проєкту та умовам конкурсу.

Перед підготовкою проектної пропозиції врахуйте наявність проєктів, які наразі виконуються з початку 2021 в межах попереднього конкурсу на дану тему.

Додаткова перевага надаватиметься тим проєктним пропозиціям, що передбачатимуть широкі партнерства – залучення до реалізації інших профільних організацій, розвиток міжсекторальної співпраці, залучення закордонних партнерів з країн ЄС.

Останній термін подання проєктних пропозицій – 22 вересня 2021  року, 14:00 (за київським часом).

Оголошення результатів конкурсу – до 8 листопада 2021 р.  

Мінімальний розмір гранту – 100 000 грн.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 500 000-600 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  4 000 000 грн.

Зверніть увагу!

 • Проєктні пропозиції (аплікаційну форму  з додатками) слід зареєструвати на сайті фонду, скориставшись сервісом “Електронний конкурс” та ознайомившись з інструкцією користувача. Проєктних пропозицій, надісланих в інший спосіб, не розглядатимуть.
 • Організація, що подається до МФВ, повинна надати посилання на річний змістовний та фінансовий звіти організації за попередній календарний рік, розміщений у вільному доступі в мережі Інтернет.
 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проєкту, які:
  • необхідні для виконання проєктної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проєкту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з:
  • підготовкою проєктної пропозиції для участі в конкурсі;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною діяльністю чи релігійною пропагандою;
  • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
  • проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).
 • Зверніть увагу! Для проєктів з бюджетом 500 000 грн. та більше обов’язковою вимогою є працевлаштування керівників організацій, керівників проєктів та головних бухгалтерів / бухгалтерів проєктів на основі трудових договорів. Замовлення послуг у цих осіб як приватних підприємців буде неприйнятним;
 • Якщо проєкт вже фінансується іншими коштами, організація має надати чітке обґрунтування розподілу завдань та ресурсів між існуючою підтримкою та  поданою проєктною пропозицією на даний конкурс;
 • До 15% витрат бюджету проєкту можуть бути передбачені на власний розвиток спроможності організації, посилення комунікаційних навичок, навчання, рецензування, моніторинг та оцінку, мережування з партнерами, придбання ліцензійного програмного забезпечення, безпеку персоналу тощо;
 • Отримувач гранту відповідає за моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання комунікаційної політики та брендування проектів ЄС. Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ.
 • Отримувачі грантів будуть запрошені до участі у зустрічах грантерів та інших заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety»;
 • Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety» протягом 2020-2023 років.
 • Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим листом організації.
 • Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проєктної пропозицій не повідомляють.

Контактні особи:

Ольга Квашук, менеджерка Європейської програми, kvashuk@irf.ua

Олена Романова, координаторка Європейської програми, romanova@irf.ua 

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: