Переклад класики гуманітаристики українською

Близько 800 перекладів класики світової гуманітаристики українською стали можливими за підтримки Фонду. Програма з підтримки книговидання та перекладацтва в Україні тривала з 1993 до 2011 року.

Близько 800 перекладів класики світової гуманітаристики українською стали можливими за підтримки Фонду. Програма з підтримки книговидання та перекладацтва в Україні тривала з 1993 до 2011 року. Над перекладами працювали майже 500 перекладачів. А до їх видання долучилися більше 100 видавництв. Сума виділених фондом коштів склала 4,5 мільйонів доларів.

1993 року фонд започаткував програму «Трансформація гуманітарної освіти в Україні». Вона підтримувала видання підручників, посібників і словниково-довідкової літератури. Книги розсилали поштою до українських шкіл, вищих навчальних закладів, обласних і університетських бібліотек. Програма існувала до 1998 року.

Пізніше виникла «Видавнича програма» (1994-2000) Її метою була підтримка видань авторських або колективних монографій провідних українських науковців. Перевагу надавали гуманітаристиці. 1998 року програма почала також сприяти перекладу та виданню праць відомих зарубіжних авторів («Проект перекладів») – як класичних, так і сучасних.

2002 року було засновано «Лабораторію наукового перекладу», яка покликана забезпечити діалог між перекладачами та фахівцями під час роботи над кожним текстом. Програма сприяла появі нового покоління перекладачів, допомогла становленню перекладацької інфраструктури з унормування української термінології у перекладах.

2003 року почала діяти програма «Соціальний капітал та академічні публікації». В її межах вперше було видано українською книжки з тематики громадянського суспільства, верховенства права та прав людини, соціальної й економічної теорії, глобалізації та європейської інтеграції, а також мас-медіа й комунікації, інформаційного суспільства, розвитку міст і місцевих громад.

Програма існувала до 2011 року. Потому вона фактично припинила діяльність, проте досі залишається унікальною для України. За підсумками програми був виданий каталок 600 перекладів, здійснених за підтримки МФВ.

В середньому щороку за підтримки програми перекладалося більше 50 праць з гуманітарної тематики. Визначаючи мету й пріоритети увага концентрувалася на:

  • посиленні ролі академічних публікацій у вирішенні нагальних питань для українського суспільства;
  • виданні українською мовою найважливіших праць сучасних і класичних зарубіжних авторів із європейської інтеграції, верховенства права, розвитку демократії, зміцнення громадянського суспільства, актуальних суспільно-гуманітарних дискусій;
  • виданні українською найновіших і найрезонансніших художніх, науково-популярних і дитячих книжок світу в перекладах українською мовою;

Програма активно сприяла розвитку потужної, різноманітної і незалежної видавничої справи. Окрім того, це стало поштовхом до розвитку школи академічного перекладу та відкритого доступу до результатів наукових досліджень.

ТОП-20 знакових перекладів 

Культура:

Кліффорд Гірц «Інтерпретація культур»

Київ, «Дух і літера», 2001р.

К.Гірц – класик сучасної антропології, один із найавторитетніших знавців проблематики традиційних суспільств. Автор аналізує кризові періоди історії входження «третього світу» в новітню цивілізацію. Гірц майстерно поєднує численні польові дослідження тих суспільств, які він довгий час вивчав у різноманітній географії – від Магрибу до острова Балі, з віртуозним етнологічним аналізом вельми широкого загального плану. Для методу Гірца характерне поєднання етнології з філософією культури та з політологією.

Джон Сторі «Теорія культури та масова культура»

Харків, «Акта», 2005р.

У книзі розглянуто зв’язок між теорією культури та масовою культурою, подано чіткий критичний огляд різних культурологічних підходів. Автор зосереджується передовсім на теоретичних і методологічних засадах та наслідках важливих моментів в історії дослідження маскультури, приділяє пильну увагу ідеології її функціонування в модерному суспільстві.

Право:

Матіас Гердеген «Європейське право»

Київ, «К.І.С.», 2008р.

Підручник професора Райнського університету Матіаса Гердегена – один з найкращих зразків європейської правової літератури, він витримав дев’ять перевидань і здобув авторитет серед студентів і викладачів європейських університетів. Автор не обмежився лише дослідженням права Європейського Союзу, а розглянув в широкому контексті європейського права інші правові та інституційні механізми, чинні на європейському континенті, і які формують єдиний європейський правовий простір. В підручнику розглянуто кількісні і якісні зміни та еволюцію матеріального й інституційного права Європейського Союзу, досліджено правові механізми та інструменти в рамках Ради Європи, Організації з безпеки та співпраці в Європі та Західноєвропейського Союзу.

Мішель Фуко «Наглядати й карати»

Київ, «Основи», 1998р.

Автор книжки, французький філософ та есеїст Мішель Фуко (1926-1984), пояснює, чому зникли такі розмаїті й видовищні форми покарань, як тортури, поступившись універсальному застосуванню в’язниці, цікаво й переконливо доводить, що внаслідок загального поширення реєстрації, нагляду й решти дисциплінарних методів саме суспільство дедалі більше скидається на в’язницю, яка править йому за своєрідне ідеалізоване відображення.

Економіка:

Роберт Карбау «Міжнародна економіка»

Суми, ВАТ «Сумська обласна друкарня», 2004р.

У даному підручнику розглядаються такі ключові проблеми, як теорія міжнародної торгівлі, міжнародна мобільність факторів виробництва, платіжний баланс, валютний ринок, номінальний і реальний обмінні курси, внутрішня і зовнішня економічна рівновага, макроекономічна політика в умовах відкритої економіки.

Даріуш Мільчарек «Європейський Союз та його місце в сучасному світі»

Львів, «Інформація. Поступ. Перспективи», 2008р.

Розглянуто Європейський Союз як унікального учасника міжнародних відносин у світі на зламі нового тисячоліття. Зокрема йдеться про вплив на функціонування ЄС останнього розширення на Схід, а також про перспективи, які вимальовуються у цьому напрямі для України.

Менкур Олсон «Піднесення та занепад держав. Економічний розвиток, стагфляція та соціальний застій»

Харків, «Каравела», 2002р.

Ця книга написана відомим американським ученим, який на основі запропонованої ним теорії колективних благ пояснює, чому економіка деяких держав процвітає, а інших – знаходиться в занепаді. Незважаючи на складність обговорюваних проблем, автор намагався розглянути їх крізь призму декількох дисциплін, не обмежуючись лише теоретичними узагальненнями професійних економістів. Навряд ця книга запропонує готові рецепти економічного росту, але в будь-якому випадку вітчизняні читачі, до яких слід віднести широке коло зацікавлених даною проблематикою – від студента-гуманітарія до політика, – знайдуть в ній багато корисної інформації.

Соціологія:

Бенедикт Андерсон «Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму»

Київ, «Критика», 2001р.

Класична, перекладена багатьма мовами праця американського вченого дає напрочуд оригінальну й водночас переконливу інтерпретацію непростих процесів зародження й формування новочасної національної свідомості в ранньомодерних суспільствах.

Макс Вебер «Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика»

Київ, «Основи», 1998

Книга являє собою збірник соціологічних, історичних та політологічних праць одного з провідних західних соціологів XIX-XX ст. М.Вебера (1864-1920). Ідейно-теоретична спадщина цього мислителя й сьогодні продовжує лишатися в центрі дискусій вчених-гуманітаріїв і суспільствознавців. До збірника увійшли роботи, в яких обґрунтовано Веберкове бачення предмета і методу соціології, змісту окремих соціологічних категорій, проблем ціннісного підходу в соціології, а також роботи М.Вебера в галузі соціології релігії, у яких розкривається вплив релігійної етики на господарську поведінку людей і суспільне життя загалом. Збірник містить праці М.Вебера, присвячені аналізові специфіки економічних відносин в античному світі та соціальних причин занепаду античної культури, а також роботи, де аналізуються політика як різновид професійної діяльності, взаємозв’язок між політикою і етикою, осмислюються перспективи розвитку західної демократії.

Альфред Шюц, Томас Лукман «Структури життєсвіту»

Київ, «Український центр духовної культури», 2004р.

У цій праці, яка методологічно спирається на спадщину Гусерля і виходить з Веберової синтези систематичної та історичної соціології, презентуються результати інтенсивної методологічної рефлексії в царині соціальних наук, яка здійснювалася Альфредом Шюцем впродовж трьох десятиліть. Хоча його смерть (у 1959 році) завадила завершенню цієї роботи, але внутрішня єдність і прозорість концепції, що пронизує працю, залишену у вигляді фрагментів, надали можливість Томасу Лукману підготувати працю до друку відповідно інтенціям самого Альфреда Шюца. Працю всього життя Альфреда Шюца відзначає центральне прагнення, а саме прагнення обгрунтувати можливість того, що суб’єктивний смисл людського діяння може бути визначеним об’єктивно, тобто науково.

Політичні науки:

Ханна Арендт «Джерела тоталітаризму»

Київ, «Дух і літера», 2002р.

Увазі читачів пропонується фундаментальна праця видатного американського вченого Ханни Арендт, яка доклала великих і плідних зусиль до глибокого вивчення тоталітаризму в історії людства. Розуміючи тоталитаризм як систему масового терору, що забезпечує в країні атмосферу загального страху, авторка досліджує умови його виникнення. Вона послідовно зіставляє дві форми тоталітаризму – націонал-соціалістську та інтернаціонал-більшовицьку, визначає роль, що її в тоталітарних системах відіграє ідеологія. Поєднуючи теоретико-структурний підхід з історико- генетичним, Х.Арендт грунтовно розглядає головні джерела тоталітаризму – антисемітизм, що пройшов численні стадії розвитку, та імперіалізм, який витворив інший специфічний феномен ХХ ст. – натовп. У книзі досліджено особливості масового терору, питання про конкретно-історичну “частку історичної відповідальності№ різних складників суспільства, метаморфози принципу класовості й партійності, специфічну роль бюрократії та партійної еліти.

Арістотель «Політика»

Київ, «Основи», 2000р.

Одна з найвизначніших праць видатного давньогрецького філософа (384-322 рр. до н.е.), в якій розглядаються питання про утворення держави, види і форми державного устрою, інституції та основний зміст їхньої діяльності. Розгляд цих питань славетний мислитель античності пов’язує з іншими, не менш важливими, а саме: з питаннями про власність і статки, стани громадян, основні засади державних устроїв, внутрішню і зовнішню політику держав, виховання тощо.

Джон Ролз «Політичний лібералізм»

Київ, «Основи», 2000р.

У “Політичному лібералізмі” професор філософії Гарвардського університету Джон Ролз подає неординарну форму лібералізму, що засновується на ідеї вільного громадського розуму, який припускає нові прозріння в питаннях, котрі постають перед нашим плюралістичним суспільством.

 

Історія:

Норман Дейвіс «Європа. Історія»

Київ, «Основи», 2000р.

Книжка видатного англійського історика, професора Університету Лондона і нашого сучасника Нормана Дейвіса – водночас і стислий, майже конспективний курс європейської історії, і неоціненний, багатющий тезаурус розмаїтих культурно-історичних знань. Це широке історичне панно, інструктоване коштовними мініатюрами, захопить і зацікавить кожного, хто небайдужий до історії.

Чеслав Мілош «Родинна Європа»

Львів, «Літопис, 2007р.

Чеслав Мілош (1911-2004) – польський письменник, лауреат Нобелевської премії з літератури та інших почесних відзнак, автор відомих в Україні поетичних творів. У цій книжці він розповідає нам свою історію – сповнений труднощів життєпис «покоління воєн», поєднаний із легким гумором приватних спогадів. Особиста історія письменника невіддільна від історії роду, країни, Європи. «Провінційна» частина Європи у книжці стає центром авторського бачення епохи. Таке зміщення координат історії, як на фотокадрі, з несподіваним ракурсом, проявляє особливі деталі. Цей твір – своєрідна сповідь про екзистенційні спокуси, що виникали на життєвому шляху автора, та про життєвий вибір.

 

 

 

 

Філософія:

Георг Вільгельм Фридрих Гегель «Феноменологія духу»

Київ, «Основи», 2004р.

«Феноменологія духу» Г.В.Ф.Гегеля (1770-1831) – одна з найвидатніших пам’яток західної культури поряд із такими шедеврами, як «Божественна комедія» Данте і п’єси Шекспіра, твір, що відіграв вирішальну роль в історії філософії, стисло підсумувавши розвиток усієї попередньої філософії й започаткувавши новий спосіб мислення про життя, історію і саме мислення.

Едмунд Гусерль «Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки»

Київ, «ППС», 2009р.

У творі «Досвід і судження» Едмунд Гусерль пропонує феноменологічне розуміння генеалогії логіки як походження форм судження з допредикативного досвіду. Він впроваджує поняття внутрішнього і зовнішнього горизонту досвіду, а також запропоновує специфічне феноменологічне розв’язання проблеми утворення загальних понять за допомогою концепції вільної варіації у фантазії.

Іммануїл Кант «Критика чистового розуму»

Київ, «Юніверс», 2000р.

Книга славетного німецького філософа (1724-1804) – його найвідоміший твір. З нього фактично бере початок німецька класична філософія, до нього зверталися й продовжують звертатися багато мислителів різних шкіл та напрямків.

Художня література:

Льюїс Керрол «Аліса в країні чудес»

Київ, «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», 2001р.

Це дивовижна казкова історія англійського математика й письменника Льюїса Керола (1832 – 1899) про дівчинку Алісу, яка одного разу, провалившись у кролячу нору, несподівано опинилася в химерній Країні Чудес. Там усе було не так, як у реальному житті, бо не діяли звичні правила поведінки й моральні приписи. Птахи, звірі, комахи, риби, фантастичні істоти поводилися як звичайні люди. Аліса стає учасницею багатьох чудернацьких пригод. Вона розумна, допитлива і відважна, тому з гідністю їх витримує, навіть фантастичні перетворення власного тіла, через що мало не втопилася в озері сліз. Однак їй просто забиває дух від усього цього…

Йозеф Рот «Білі міста: вибране»

Київ, «Смолоскип», 1998р.

Сьогодні український читач має змогу познайомитися з вибраними творами своєрідного австрійського письменника Йозефа Рота. Звичайно, це не перші українські переклади відомого прозаїка. Одначе поки що це найповніше видання Йозефа Рота в Україні. Йозеф Рот цікавий українському читачеві не лише своїм неповторним стилем й унікальним світом, сконструйованим уявою, а й тим, що сам письменник походив із Галичини. Саме тому Україна безпосередньо чи опосередковано, але присутня в творах Йозефа Рота.

 Детальніше – на нашому каналі issuu.com

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: