Конкурс «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад»

МЕТА КОНКУРСУ:

Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні», який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»

Дата завершення конкурсу:

09.11.2015

Програма:

Права людини та правосуддя

Проект 
«Доступна та якісна правова допомога в Україні»,

який впроваджується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки Уряду Канади

Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя»
Міжнародного фонду «Відродження»

Конкурс 
«Інтеграціяпервинної і вторинної безоплатної правової допомоги

на рівні територіальних громад»

1. Вступ

Розширення системи безоплатної вторинної правової допомоги (далі – БВПД) на цивільні й адміністративні справи та нові категорії клієнтів передбачає прийом великої кількості громадян місцевими центрами з надання БВПД (далі – місцеві центри). З метою забезпечення якомога кращого обслуговування клієнтів місцевими центрами в їх структурі утворено відділ взаємодії з суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги, до основних завдань яких віднесена інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад.

Законом України “Про безоплатну правову допомогу” 2011 року обов‘язок забезпечення населення первинною правовою допомогою покладається насамперед на органи місцевого самоврядування. Приймаючи рішення про організацію в громаді моделі первинної безоплатної правової допомоги, органи місцевого самоврядування можуть спиратися на “Типове положення про установу з надання первинної правової допомоги” та на “Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права”[1], тобто обирати одну з двох запропонованих моделей – створення комунальної установи або залучення суб’єктів приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги через проведення відкритого конкурсу.

Таким чином, місцеві центри у співпраці з іншими зацікавленими сторонами мають через інструменти адвокації права осіб на безоплатну правову допомогу забезпечити розвиток спроможності органів місцевого самоврядування до надання безоплатної первинної правової допомоги. Така робота спрямована на налагодження довгострокових партнерських стосунків з існуючими надавачами послуг з громадського сектору та на розширення мережі таких організацій, в першу чергу за рахунок утворення спеціалізованих комунальних установ та залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, у тому числі адвокатів, інших правників, а також пара-юристів, до надання відповідних послуг[2].

Крім того, місцеві центри мають сприяти розвитку спроможності партнерських організацій (як громадських організацій, так і органів місцевого самоврядування) до якісного надання безоплатної первинної правової допомоги, зокрема шляхом забезпечення обміну кращим досвідом[3] між ними як на рівні території під юрисдикцією відповідного місцевого центру, так і на вищих рівнях, використовуючи можливості єдиної мережі місцевих центрів по Україні. Особливу роль у просуванні культури надання безоплатної правової допомоги адвокатами – як коштами державного чи місцевого бюджетів, так і pro bono – відіграють регіональні органи адвокатського самоврядування.

Конкурс «Інтеграція первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад» проводиться за сприяння Координаційного центру з надання правової допомоги.

2. Мета конкурсу

Сприяти інтеграції первинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громадшляхом налагодження та розгортання співпраці між місцевими центрами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування/місцевої влади.

3. Завдання конкурсу

1)       активізувати широку адвокаційну кампанію в місцевих територіальних громадах щодо необхідності розширення можливостей отримання безоплатної первинної правової допомоги та шляхів її надання; залучити до надання правової допомоги органи місцевого самоврядування та представників  організацій (інститутів) громадянського суспільства;

2)      сприяти обранню оптимальної моделі надання безоплатної первинної правової допомоги у громаді з урахуванням місцевого контексту та потреб;

3)      підтримати розвиток спроможності партнерських організацій (як громадських організацій, так і органів місцевого самоврядування) до якісного надання безоплатної первинної правової допомоги;

4)      сприяти налагодженню дієвої взаємодії між системою вторинної та первинної безоплатної правової допомоги (зокрема, співпраці між місцевими центрами, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування/місцевої влади);

5)      поширити правову інформацію (зокрема, інформацію про роботу місцевих центрів, установ/організацій, що надають первинну правову допомогу), залучити місцевих волонтерів, сприяти подоланню правової та соціальної ізоляції бідних верств населення й  вразливих соціальних груп через забезпечення їх доступу до правосуддя, первинної та вторинної правової допомоги у громаді, реалізацію та захист їхніх прав;

6)      налагодити активну співпрацю та діалог між місцевими центрами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування та місцевими органами державної влади, засобами масової інформації,  задля обміну досвідом і поширення успішних практик у сфері надання безоплатної правової допомоги, а також покращення доступу до безоплатної правової допомоги;

7)      сприяти розвитку культури надання правової допомоги pro bono в адвокатському середовищі, залученню осіб, які проходять стажування з метою отримання права на зайняття адвокатською діяльністю до надання безоплатної первинної правової допомоги та організації надання БВПД.

4. Пріоритети конкурсу:

 • налагодження тристоронньої співпраці між місцевими центрами та громадськими організаціями й органами місцевого самоврядування/місцевої влади, які надають безоплатну первинну правову допомогу, задля покращення доступу представників вразливих верств мешканців громад до правосуддя, зокрема до якісної безоплатної правової допомоги, виходячи з існуючих потреб громади;
 • розвиток інноваційних механізмів вирішення правових проблем, характерних для обраної територіальної громади;
 • розвиток й посилення інституційної спроможності громадських організацій , органів місцевого самоврядування/місцевих органів влади щодо надання населенню якісної безоплатної первинної правової допомоги;
 • підтримка системної співпраці органів місцевого самоврядування щодо поширення кращого досвіду зі створення та підтримки у громадах моделей надання безоплатної первинної правової допомоги згідно з положеннями закону “Про безоплатну правову допомогу”, “Типового положення про установу з надання первинної правової допомоги” та “Порядку та критеріїв залучення органами місцевого самоврядування суб’єктів приватного права”;
 • залучення регіональних органів адвокатського самоврядування до організації надання безоплатної правової допомоги у межах їх компетенції.

5. Учасники конкурсу

До участі у конкурсі запрошуються: неприбуткові організації, зокрема благодійні фонди, громадські організації (в тому числі громадські об’єднання та спілки), які:

 • мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні;
 • мають досвід активної роботи у сфері надання правової допомоги, захисту прав людини, правопросвітництва (або такий досвід мають ключові партнери поданої проектної пропозиції);
 • мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Пропозиції від організацій, які не відповідають наведеним вище формальним вимогам, не розглядатимуться. Конкурс не передбачає надання грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам та фізичним особам-підприємцям.

6. Вимоги до проектних пропозицій 

 До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції, підготовлені відповідно до  визначених  цим оголошенням вимог, від організацій, які відповідають вищезазначеним критеріям.

Проектна пропозиція має обов’язково передбачати/включати тристоронню співпрацю громадських організацій, місцевих центрів та органів місцевого самоврядування.

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

 • пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між місцевими центрами та громадськими організаціями й органами місцевого самоврядування/місцевої влади;
 • мають чітке бачення шляхів  розбудови моделей безоплатної первинної правової допомоги у громаді у відповідності до чинного законодавства України;
 • враховують місцевий контекст та правові потреби мешканців обраної територіальної громади;
 • передбачають створення партнерств/мереж, які охоплюють декілька територіальних громад;
 • подаються від коаліцій/партнерств організацій;
 • пропонують конкретні механізми інтеграції первинної та вторинної правової допомоги у громадах;
 • сприяють покращенню доступу до якісної правової допомоги для вразливих верств населення;
 • передбачають співпрацю з регіональними органами адвокатського самоврядування (зокрема, залучення осіб, які проходять стажування з метою отримання права на заняття адвокатською діяльністю, до БППД чи організації надання БВПД).

Проектні пропозиції подаються  за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» цього оголошення, у  терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

6.1 Дозволені витрати

Прийнятними вважаються витрати, які:

 • необхідні для виконання проектної діяльності відповідно до Грантової угоди;
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат;
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • праці персоналу організації та залучених експертів;
 • товарів і послуг, необхідних для виконання проектної діяльності;
 • закупівлі консультаційних та/або інформаційних послуг (в разі їх необхідності для досягнення проектних цілей);
 • оренди, харчування й інших послуг, пов’язаних із проектними заходами;
 • друкарських, типографських і копіювальних послуг;
 • послуг зв’язку;
 • витратних матеріалів і канцелярських товарів;
 • транспортних витрат (окрім міжнародних відряджень).

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
 • сплатою боргів;
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 • міжнародними відрядженнями;
 • створенням та реєстрацією організації;
 • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
 • політичною діяльністю;
 • релігійною пропагандою;
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств;
 • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
 • будівництвом або ремонтними роботами;
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг;
 • придбанням товарів для розповсюдження у вигляді гуманітарної допомоги, подарунків.

7. Обсяги фінансування та терміни виконання

Максимальний розмір гранту становить 100 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту –

12 місяців.

Кошти гранту можуть покривати до 90% вартості проекту. Решта вартості проекту (не менше 10% від загальної вартості проекту) має бути власним внеском від організації-виконавця або з інших джерел. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). Організація  повинна буде надати звіт по власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів гранту.

8. Порядок подання проектних пропозицій

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. Подання та розгляд проектних пропозицій відбуватиметься у два етапи:

 • Подання концепції проекту за відповідною формою, яка включає: актуальність проекту для обраної територіальної громади та опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект, мету проекту, завдання проекту, очікувані результати діяльності, ключові види діяльності та цільові групи заплановані проектом, партнерів, територіальне охоплення, орієнтовний бюджет, заплановану тривалість проекту.
 • Виключно ті учасники конкурсу, концепції яких будуть відповідним чином оцінені та схвалені конкурсною комісією, будуть допущені до участі у другому етапі конкурсу, який передбачатиме заповнення аплікаційної форми та розроблення детального бюджету проекту.

На другому етапі конкурсу організаційний комітет конкурсу буде індивідуально контактувати з учасниками, чиї концепції будуть схвалені конкурсною комісією, та запрошувати до подальшої участі у конкурсі. Схвалення концепції проекту не означає, що буде прийнято позитивне рішення щодо фінансування проекту на другому етапі конкурсу.

Учасники другого етапу мають заповнити форму аплікаційної заявки та форму бюджету, а також додати декілька обов’язкових документів до відповідним чином заповненої аплікаційної форми, а саме:

 • копію свідоцтва про реєстрацію організації;
 • резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;
 • лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від місцевого центру з надання вторинної правової допомоги щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту).

 

Концепцію проекту потрібно оформити за відповідною формою в електронному вигляді та надіслати електронною поштою на адресу: GRANT@QALA.ORG.UA, у темі листа вказати конкурс «Інтеграціяпервинної і вторинної безоплатної правової допомоги на рівні територіальних громад»

Останній термін подання концепції проекту – 18:00, 9 листопада 2015 р.

9. Оцінювання проектних пропозицій

9.1. Конкурсна комісія

Для забезпечення повної прозорості та справедливості відбору проектних пропозицій буде сформовано Конкурсну комісію, яка відбиратиме концепції проектів на першому етапі конкурсу[4] та проектні пропозиції – на другому етапі. Конкурсна комісія матиме такі завдання:

 • розгляд і оцінка концепцій проектів/проектних пропозицій;
 • рекомендація концепцій проектів до участі у другому етапі конкурсу;
 • рекомендація проектних пропозицій до фінансування чи їх відхилення.

Відповідальними за формування Конкурсної комісії та проведення її засідань будуть проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» та Міжнародний фонд «Відродження».

9.2 Критерії оцінки проектів:

 • відповідність завданням і пріоритетам конкурсу;
 • комплексність підходів до вирішення проблем;
 • інноваційність;
 • досвід організації/ключових виконавців у проведенні заходів, передбачених проектом;
 • реалістичність проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;
 • залучення партнерів, географічне охоплення проекту;
 • орієнтація на представників вразливих соціальних груп;
 • зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту.

Зверніть увагу!

 • Проектів, що надійдуть після зазначеного в оголошенні терміну, не розглядатимуть.
 • Поданих на конкурс матеріалів не повертають.
 • Про результати конкурсу учасників повідомлять листом.
 • Остаточне рішення щодо проекту чи заявки перегляду не підлягає.
 • Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.

 

10. Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

10.1. Моніторинг та оцінювання, рамки реалізації проекту

Грантоотримувач відповідає за моніторинг упровадження проекту й оцінювання його результатів. Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» та Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватимуть моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

10.2. Звітування

Грантоотримувач подаватиме звіти у форматі, який визначили Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» та Міжнародний фонд «Відродження»:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами й фінансовим компонентом (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • короткі звіти на вимогу, які можуть час від часу вимагати організатори конкурсу, коли буде потрібна інформація по проекту в період між регулярними звітами;
 • заключний звіт, який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь період грантової угоди.

11. Фінансування

Організація-грантоотримувач у межах грантової угоди отримає авансовий платіж на заплановану діяльність. Розмір авансового та подальших платежів буде зафіксовано у грантовій угоді. Його визначатимуть індивідуально з огляду на загальний розмір гранту, тип діяльності тощо. Наступні транші виділятимуть після отримання та затвердження проміжних звітів організації-грантоотримувача.[3] Аналітичні матеріали, щодо розвитку мережі можна прочитати за посиланням: http://legalspace.org/ua/biblioteka/vidannya-zviti/item/2138-stvorennia-systemy-nadannia-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy-u-hromadakh-informatsiino-praktychnyi-posibnyk

[4] Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: