Конкурс «Якісна інклюзивна освіта для ромських громад» у Закарпатській області

МЕТА КОНКУРСУ:

Мета конкурсу: cприяти покращенню доступу дітей, підлітків і дорослих з ромських громад Закарпаття до якісної інклюзивної дошкільної та загальної середньої освіти.

Дата завершення конкурсу:

07.04.2017

Програма:

Ромська програма

Сьогодні здобуття освіти є однією з найактуальніших потреб ромського населення України. Згідно з результатами дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (2016 р.), лише 33% ромів мають повну середню освіту, а 25% – не мають освіти взагалі.

Таку ситуацію спричинюють кілька факторів, зокрема: ускладнений доступ дітей з ромських громад до дошкільної, початкової та загальної середньої освіти та низька якість формальної освіти, яку здобувають ромські діти. Причиною цьому, поряд з випадками відсутності документів і соціально-економічною скрутою, є упереджене ставлення до ромських дітей, випадки сегрегації у навчанні, а також брак інклюзивних політик і підходів до організації навчально-виховного процесу. Як наслідок, багато ромських дітей або взагалі не починають відвідувати школу, або не закінчують навчання.

Мета конкурсу

Сприяти покращенню доступу дітей, підлітків і дорослих з ромських громад Закарпаття до якісної інклюзивної дошкільної та загальної середньої освіти.

Завдання та пріоритети конкурсу

 • Підвищення рівня відвідуваності дітьми з ромських громад закладів дошкільної освіти, зокрема через проведення інформаційно-просвітницької роботи з батьками, персоналом дошкільних навчальних закладів, надання підтримки у проходженні процедури вступу до навчального закладу, а також створення додаткових можливостей доступу дітей до ініціатив раннього розвитку (напр.: організація мобільних груп, роботи ромських асистентів вихователів/педагогів тощо);
 • Забезпечення доступу дітей та підлітків з ромських громад до початкової та загальної середньої освіти, зокрема через проведення додаткової роботи з дітьми та їх батьками щодо підготовки до школи, підвищення рівня успішності дітей та підлітків у навчанні, профілактику випадків залишення навчання до його завершення серед дітей та підлітків, особливо дівчат;
 • Покращення якості освіти для ромських дітей та підлітків, зокрема, через врахування потреб учнів – ромів у навчальних планах, адвокацію змін процедур навчальних закладів з метою забезпечення їх інклюзивності;
 • Запобігання та протидія дискримінації в шкільному середовищі, організація навчання персоналу навчальних закладів та учнів принципам недискримінації й толерантності, сприяння переходу дітей та підлітків з ромських громад із спеціалізованих до інтегрованих навчальних закладів;
 • Організація освітньої роботи з дорослими ромами, навчання грамотності та сприяння в здобутті ними повної загальної середньої освіти екстерном.

Учасники конкурсу

Зареєстровані неприбуткові та благодійні організації, громадські об’єднання, які представляють ромські громади або працюють в їхніх інтересах.

Зверніть увагу!

 • Фонд не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам або приватним (фізичним) особам.
 • Перевага надається проектам, які передбачають співпрацю з іншими громадськими об’єднаннями, місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

Порядок подання проектних пропозицій

 • Проектні пропозиції (аплікаційна форма з додатками) слід зареєструвати на сайті Фонду, скориставшись сервісом “Подати проектну пропозицію”.
 • Додатки до проектної пропозиції мають включати:
  • лист про співробітництво/підтримку від місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальних за освіту, а також від дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у місці реалізації проекту;
  • резюме осіб, залучених до виконання проекту, із описом досвіду, який відповідає сфері проектної діяльності;
  • копія свідоцтва про реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР).
 • Додатки подаються у форматах .doc, .xls або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.

Зверніть увагу!

 • Проектні пропозиції, які не були зареєстровані на сайті МФВ до 12:00 (за київським часом) 7 квітня 2017 року, не розглядатимуться.
 • Проектні пропозиції, надіслані у інший спосіб, окрім зазначеного вище, не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлено електронною поштою.
 • Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляються.
 • Поради щодо змістовного наповнення проектних пропозицій не надаються.
 • Консультації щодо умов конкурсу та вимог МФВ для оформлення та подання проектних пропозицій надають виключно в електронному режимі (не телефоном). У разі виникнення відповідних запитань, звертайтеся до 5 квітня 2017 р. на електронні адреси контактних осіб.

Останній термін подання проектних пропозицій – 7 квітня 2017 року, 12:00.

Оголошення результатів конкурсу – 17 квітня 2017 року.

Мінімальний розмір гранту – 45 000.00 грн.

Максимальний розмір гранту – 100 000.00 грн.

Загальний бюджет конкурсу – 420 000.00 грн.

Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.

Оцінювання проектних пропозицій

Оцінка й відбір проектних пропозицій відбуваються відповідно до принципів колегіальності і прозорості. Рішення за проектами приймає Міжпрограмна експертна рада, до складу якої входять незалежні експерти, які мають досвід роботи в питаннях міжетнічних відносин, освіти, просвітницьких проектів для молоді тощо.

Критерії відбору переможців конкурсу:

 • Відповідність змісту проектної пропозиції пріоритетам конкурсу та вимогам до проектних пропозицій у рамках конкурсу (див. вище);
 • Ефективність пропонованої діяльності (очікувані практичні результати на виході та вплив проекту на цільові аудиторії; реалістичність досягнення очікуваних результатів за допомогою пропонованої у проекті діяльності; чіткий план дій; наявність об’єктивних індикаторів моніторингу та оцінки успішності проекту (наприклад, кількість дітей, залучених до навчання завдяки проекту, позитивні зміни у доступі до освіти);
 • Реалізація проектів у співпраці з діючими навчальними закладами;
 • Інноваційні й творчі підходи до проблем, на вирішення яких спрямована проектна діяльність;
 • Сталість результатів проекту та можливість продовження діяльності по завершенню проекту;
 • Організаційна та фінансова спроможність організації та організацій-партнерів (наявність попереднього досвіду роботи з тематики проекту; наявність персоналу та необхідних матеріальних ресурсів (приміщення, обладнання тощо), потрібних для реалізації проекту; досвід успішної реалізації проектів та звітування; наявність відповідних фінансових процедур; наявність інших джерел фінансування організації);
 • Адекватність бюджету, його відповідність змісту проекту та умовам конкурсу.

Зверніть увагу!

 • Діяльність у рамках проекту має бути зосереджена в Закарпатській області, без поїздок до інших областей Україні або за кордон;
 • Пріоритет буде наданий організаціям, які нададуть підтвердження тому, що проектна діяльність буде здійснюватися у співпраці та/або за підтримки місцевих органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування, відповідальних за освіту, дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами тощо;
 • Пріоритет буде надано проектам, які запропонують підходи із урахуванням гендерних аспектів та різноманіття всередині ромських громад.

Зауваги до бюджету проекту

 • Прийнятними вважаються витрати бюджету проекту, які:
  • необхідні для виконання проектної діяльності;
  • фактично виникатимуть протягом терміну виконання проекту;
  • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну» і ефективності витрат;
  • можуть бути коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.
 • Неприйнятними є витрати бюджету проекту, пов’язані з:
  • підготовкою проектної пропозиції для участі в конкурсі;
  • сплатою боргів;
  • відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
  • поїздками за кордон;
  • створенням та реєстрацією організації;
  • наданням прямої фіскальної підтримки державним органам влади;
  • політичною або релігійною діяльністю чи пропагандою;
  • діяльністю, що веде до будь-якої форми дискримінації або порушення прав людини;
  • проектами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності;
  • будівництвом або ремонтними роботами;
  • закупівлею транспортних засобів та/або предметів розкоші та відповідних послуг;
  • наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг).

Звітування, моніторинг та оцінювання грантових проектів

Організація – грантоотримувач відповідає за моніторинг стану впровадження проекту та оцінювання його результатів. Міжнародний фонд «Відродження» здійснюватиме моніторинг грантового проекту через звіти грантоотримувача, зустрічі з працівниками проекту та їх партнерами, а також через участь у проектних заходах.

Формат звітування

Організація – грантоотримувач зобов’язана подавати звіти у форматі, визначеному Міжнародним фондом «Відродження»:

 • проміжні звіти, які включають опис заходів і результатів за узгодженими моніторинговими індикаторами та фінансовим компонентом – кожні 3 або 6 місяців (буде уточнено в межах відповідної грантової угоди);
 • на запит МФВ – поточне інформування про перебіг діяльності за проектом;
 • заключний змістовний звіт про виконану діяльність та досягнуті результати проекту
 • фінансовий звіт про використання коштів, наданих МФВ відповідно до грантової угоди.

Контактні особи:

Сергій Пономарьов, менеджер Ромської програмної ініціативи МФВ: ponomaryov@irf.ua, +38 044 461 95 00

Як подати заявку?

Щороку Міжнародний фонд "Відродження" оголошує конкурси згідно з пріоритетами фонду. Цікаві, інноваційні, суспільно значущі проекти можуть претендувати на підтримку поза оголошеними конкурсами. Такі проекти слід оформляти згідно з аплікаційними формами для позаконкурсних проектів.

Детальніше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: